Regulamin serwisu iDPO.pl

 

 

§ 1. 

 1. Administratorem danych osobowych jest podmiot, z którego strony WWW nastąpiło wywołanie łącza http://idpo.pl?id=…. lub http://idpo.pl/nazwapodmiotu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę lub wniosek, przesłane za pomocą formularza dostępnego na stronie http://idpo.pl/.
 3. Procesorem – podmiotem przetwarzającym – w zakresie obsługi portalu iDPO.pl jest abi.olsztyn.pl – Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933 REGON 366074644, z siedzibą przy ulicy dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14; 10-699 Olsztyn.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe (np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej) są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 5. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922) macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim (odbiorcom), poza podmiotami uprawnionymi. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych stosownie do przeprowadzonej analizy ryzyka.
 7. Firma wykorzystuje technologię cookies. Pliki cookie służą rejestracji aktywności użytkownika online i ułatwiają korzystanie z witryny. Nie są ona wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o Użytkownikach serwisu i nie pozwalają na ich identyfikację. Cookies są również nieszkodliwe dla komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu serwisu.

§ 2.  

 1. Pytanie, wniosek, skargę lub inną sprawę dotyczącą ochrony danych osobowych, zwaną dalej “zgłoszeniem” przekazuje się za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu obrazkowego hiperłącza, umieszczonego na stronie internetowej administratora danych:
 2. Uruchomienie formularza możliwe jest również po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu formularza uzyskanego w siedzibie administratora danych.
 3. W celu otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie, niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu) oraz informacji pozwalających na zweryfikowanie treści zgłoszenia w systemie i zbiorach administratora danych.
 4. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania osoby, której dane przetwarzane są przez administratora danych, powiadamia się o tym fakcie zgłaszającego na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
 5. Udzielanie odpowiedzi następuje w kolejności zgłoszeń. Czas odpowiedzi nie wynosi dłużej niż 72 godziny (w dni powszednie).
 6. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony. Informację o wydłużeniu terminu odpowiedzi przesyła się zgłaszającemu na wskazany adres email, wraz z podaniem przyczyny wydłużenia terminu odpowiedzi.
 7. Dopuszcza się przesyłanie dodatkowych informacji w zakresie dotyczącym zgłoszenia (pocztą elektroniczną), posługując się unikalnym, sześciocyfrowym identyfikatorem zgłoszenia rozpoczynającym się symbolem #.

§ 3.  

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wdrożone przez administratora danych.