Najbliższe wydarzenie już w czerwcu 2024 r. w dwóch miastach: Warszawa i Poznań.

Konwent IOD - regulamin 1

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady uczestnictwa
 3. Zgłoszenia
 4. Uczestnictwo w szkoleniach
 5. Rezygnacja
 6. Środki dyscyplinujące
 7. Ochrona danych osobowych
 8. Postanowienia końcowe

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” mają zastosowanie wobec uczestników wydarzenia: “Konwent IOD”, zwanego dalej „Konwentem”.
 2. Organizatorami Konwentu są:
  a) abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska;
  b) Stowarzyszenie Twoje Dane
 3. Uczestnikiem Konwentu może być osoba fizyczna pełniąca funkcję inspektora ochrony danych (IOD), osoby zastępującej inspektora ochrony danych, administratorzy danych, a także każda osoba zainteresowana tematyką prawa ochrony danych osobowych, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 4. Konwent odbędzie w terminach i miejscach podanych na stronie internetowej organizatorów.
 5. Regulamin Konwentu dostępny jest do pobrania, utrwalenia i wydrukowania.

§ 2

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konwencie jest rejestracja za pośrednictwem adresu: kontaktabi.olsztyn.pl (temat: Konwent – rejestracja) oraz wniesienie opłaty.
 2. Opłata za udział w Konwencie wynosi 2400 zł netto + 23%VAT (w tym materiały szkoleniowe oraz nocleg i wyżywienie).
 3. Opłatę należy przekazać na konto abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska PKO BP SA 08 1020 3541 0000 5602 0276 0072, do dnia 7 listopada 2022 r. Informacje płatnicze wystawiane będą na wniosek uczestnika. Faktura przesłana zostanie na wskazany w zgłoszeniu adres email po zakończeniu Konwentu.
 4. Liczba uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 3

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy dokonać nie później niż 15 dni przed terminem wydarzenia.
 2. Zgłoszenia wniesione po tym terminie nie będą uwzględniane, chyba że Organizatorzy postanowią inaczej.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z przesłania błędnych danych zgłoszeniowych Uczestnika.
 4. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie się przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorami.
 5. Po przesłaniu zgłoszenia, system rejestracyjny potwierdza wstępną rejestrację na Konwent podając login Uczestnika, który należy zachować w celach identyfikacyjnych.
 6. Oficjalne zarejestrowanie uczestnika potwierdzone zostanie odrębną wiadomością email wysłaną przez Organizatorów.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Konwent bez podania przyczyny.

§ 4

Uczestnictwo w szkoleniach

 1. Uczestnik ma prawo do uczestnictwa we wszystkich panelach szkoleniowych i dyskusyjnych w ramach przedziałów czasowych przedstawionych przez Organizatorów.
 2. Organizatory zastrzegają sobie prawo zmiany programu Konwentu, w szczególności w zakresie tematyki paneli szkoleniowych, o czym poinformuje na stronie internetowej Konwentu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu Konwentu także w dniu, w którym odbywa się Konwent, w szczególności ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności debat i paneli oraz zmiany prelegentów.

§ 5

Rezygnacja

 1. Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konwencie.
 2. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej oraz przesłana do Organizatora nie później niż 7 dni przed terminem wydarzenia.
 3. Za dzień rezygnacji rozumie się dzień odbioru zgłoszenia rezygnacji przez Organizatorów.
 4. Opłata zostanie zwrócona na rachunek Uczestnika w terminie 7 dni od dnia rezygnacji.
 5. Rezygnacja po terminie wskazanym w ust. 2 lub brak udziału w Konwencie nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za udział w Konwencie.

§ 6

Środki dyscyplinujące

Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika podczas Konwentu, w szczególności niestosowanie się do poleceń Organizatorów lub prelegentów, może stanowić podstawę do usunięcia Uczestnika z Konwentu oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizatorzy informują, że podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów danych osobowych, którymi są
  a) abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska, 10-699 Olsztyn, ul. Dorantta 22 lok. 14, NIP 7392889933, email: kontaktabi.olsztyn.pl;
  b) Stowarzyszenie Twoje Dane, 10-699 Olsztyn, ul. Dorantta 22 lok. 14, NIP 7393979880, email: stowarzyszenietwojedane.olsztyn.pl
  w celu organizacji, przeprowadzenia Konwentu oraz działalności o charakterze promującym Konwent.
 2. Szczegółowe informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO dostępne są na stronach WWW Organizatorów:
  abi.olsztyn.pl
  Stowarzyszenie Twoje Dane

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane są przez Organizatorów.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Konwentu w każdym momencie jego trwania, bez podania przyczyny.
 3. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorami.
 4. Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Konwencie spowodowany siłą wyższą lub z winy Uczestnika.
 5. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym niezwłocznie poinformują Uczestników.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

[2024-04-24]