Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – tekst ostateczny 2

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - tekst ostateczny 2 1

Zgodnie z przewidywaniami, o których mówiliśmy na ostatnim szkoleniu poświęconym ustawie, 10 stycznia 2023 r. pojawił się kolejny ostateczny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Tym razem nie zostały uwzględnione uwagi zgłoszone na Komitet do Spraw Europejskich do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101) wniesione przez:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Podtrzymania wymaga uwaga zgłoszona w piśmie MS z dnia 5 sierpnia 2022 r., dotycząca konieczności wsparcia sądownictwa powszechnego dodatkowymi etatami orzeczniczymi i urzędniczymi w związku z rozszerzeniem kognicji sądów powszechnych, w szczególności sądów pracy, na skutek wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W związku z przekazanym w dniu 20 grudnia 2022 r. „Projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101)” uprzejmie zgłaszam następującą uwagę do projektowanego art. 3 ust. 1. W opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych zakres przedmiotowy tego postanowienia jest zbyt wąski i powinien być uzupełniony co najmniej o działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczącego:

  • praw i wolności człowieka,
  • zwalczania handlu ludźmi,
  • prawa i bezpieczeństwa pracy (przynajmniej te mające charakter systemowy
    i powtarzalny).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK podtrzymuje uwagę zgłoszoną do art. 2 pkt 1 projektu ustawy (w związku z art. 39 ust. 3). W ocenie Prezesa UOKiK projektowana definicja “działań następczych” w sposób niejasny definiuje obowiązki organu związane z otrzymaniem zgłoszenia.