§ 1

  1. Niniejszy Regulamin stanowi umowę użyczenia pomiędzy:
    a) abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska, 10-699 Olsztyn, ul. Dorantta 22 lok. 14, NIP 739-288-99-33 – zwaną dalej Użyczającym.
    b) podmiotem posiadającym konto w systemie iDPO, zwanym dalej Biorącym w użyczenie.
  2. Przedmiotem użyczenia jest Księga polityk v. 3.0 – system ochrony danych osobowych zintegrowany z systemem informatycznym iDPO, który stanowi zbiór opracowanych polityk ochrony danych oraz procedur kodeksu postępowania, których definicje zawarte zostały w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm. – dalej RODO (w wersji drukowanej, w postaci pliku PDF, kodu HTML) wraz z certyfikatem potwierdzającym legalność korzystania z systemu iDPO.
  3. Całość przedmiotu użyczenia lub poszczególne jego elementy (Księga polityk, moduły systemu iDPO) stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Korzystanie przez podmiot z Księgi polityk oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
  5. Przekazanie przedmiotu użyczenia może zostać potwierdzone elektronicznie lub pisemnie.
  6. Dokonanie zakupu Księgi polityk, udokumentowane stosownym certyfikatem autentyczności, stanowi o wyłączeniu stosowania przepisów niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użyczający oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu użyczenia i posiada do niego wyłączne prawa autorskie (osobiste i majątkowe).

§ 3

Użyczenie obowiązuje:
a) łącznie z umową zawartą między Użyczającym, a Biorącym w użyczenie, obejmującą świadczenie przez Użyczającego na rzecz Biorącego w użyczenie usług prawnych;
b) zgodnie z postanowieniami licencji SaaS, w trakcie jej obowiązywania.

§ 4

Od chwili przekazania przedmiotu użyczenia Biorącemu, staje się on w pełni odpowiedzialny za przedmiot użyczenia.

§ 5

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić również niezależnie od umowy, o której mowa w punkcie 3, poprzez:

a) porozumienie stron – wówczas nie ma znaczenia czas rozwiązania;

b) wypowiedzenie – gdzie termin wypowiedzenia określa się na siedem dni;

c) zerwanie – w przypadku naruszenia przepisów umowy przez jedną ze stron.

§ 6

W przypadku rozwiązania umowy Biorący w użyczenie zobowiązuje się na swój koszt zwrócić przedmiot w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu.

§ 7

W przypadku niezwrócenia przedmiotu użyczenia w terminie wskazanym w § 6, Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej, o której mowa w art. 483 Kodeksu cywilnego, w wysokości aktualnej ceny przedmiotu użyczenia, tj. 1200 zł netto + 23 % VAT.

§ 8

Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zapłaty kary umownej wskazanej w poprzednim punkcie za każdy przypadek rozpowszechnienia lub skopiowania w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Użyczającego, części lub całego Przedmiotu użyczenia.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy publikowane będą na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://www.abi.olsztyn.pl/uzyczenie/.

§ 10

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego (tytuł XVIII).

§ 11

Ewentualne kwestie sporne wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze obustronnych negocjacji.

§ 12

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami w przypadku braku polubownego zakończenia sporu jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego.

[2022-07-18]