§ 1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi umowę użyczenia pomiędzy:
  a) abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska, 10-699 Olsztyn, ul. Dorantta 22 lok. 14, NIP 739-288-99-33 – zwaną dalej Użyczającym.
  b) podmiotem posiadającym konto w systemie iDPO, zwanym dalej Biorącym w użyczenie.
 2. Przedmiotem użyczenia jest system iDPO, który składa się z
  • systemu informatycznego dostępnego pod adresem https://idpo.pl
  • polityk ochrony danych, procedur kodeksu postępowania, polityk bezpieczeństwa informacji, regulaminów, zarządzeń oraz innych dokumentów opracowanych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz norm ISO.
 3. Całość przedmiotu użyczenia lub poszczególne jego elementy (Księga polityk, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, SZBI, AML, Dostęp, Whistleblowing i lulb odpowiednie moduły systemu iDPO) stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Korzystanie przez podmiot z systemu iDPO oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 5. Przekazanie przedmiotu użyczenia może zostać potwierdzone elektronicznie lub pisemnie.
 6. Dokonanie zakupu licencji systemu iDPO, udokumentowane stosownym certyfikatem autentyczności, stanowi podstawę wyłączenia stosowania przepisów niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użyczający oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu użyczenia i posiada do niego wyłączne prawa autorskie (osobiste i majątkowe).

§ 3

Użyczenie obowiązuje:
a) łącznie z umową zawartą między Użyczającym, a Biorącym w użyczenie, obejmującą świadczenie przez Użyczającego na rzecz Biorącego w użyczenie usług prawnych;
b) zgodnie z postanowieniami licencji SaaS, w trakcie jej obowiązywania.

§ 4

Od chwili przekazania przedmiotu użyczenia Biorącemu, staje się on w pełni odpowiedzialny za przedmiot użyczenia.

§ 5

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić również niezależnie od umowy, o której mowa w punkcie 3, poprzez:

a) porozumienie stron – wówczas nie ma znaczenia czas rozwiązania;

b) wypowiedzenie – gdzie termin wypowiedzenia określa się na siedem dni;

c) zerwanie – w przypadku naruszenia przepisów umowy przez jedną ze stron.

§ 6

W przypadku rozwiązania umowy Biorący w użyczenie zobowiązuje się na swój koszt zwrócić przedmiot w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu.

§ 7

W przypadku niezwrócenia przedmiotu użyczenia w terminie wskazanym w § 6, Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej, o której mowa w art. 483 Kodeksu cywilnego, w wysokości aktualnej ceny przedmiotu użyczenia, tj. 1500 zł netto + 23 % VAT.

§ 8

Za każdorazowy przypadek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Biorący w użyczenie zapłaci Użyczającemu na pierwsze wezwanie karę umowną w wysokości 1000 zł., na wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego Użyczającego w terminie 7 dni. od dnia otrzymania wezwania. Za datę spełnienia świadczenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Ujawniającego. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Użyczającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy publikowane będą na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://www.abi.olsztyn.pl/uzyczenie/.

§ 10

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego (tytuł XVIII).

§ 11

Ewentualne kwestie sporne wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygane będą w drodze obustronnych negocjacji.

§ 12

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami w przypadku braku polubownego zakończenia sporu jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego.

[2024-02-06]