Regulamin VVeNa_nails 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin dotyczy Salonu manicure „VVeNa_nails” z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Hallera 15 lok. 6, dalej zwanego Salonem.
 • Godziny otwarcia Salonu :
  – od poniedziałku do piątku od 16.00 do 22.00
  – w sobotę od 8.00 do 18.00.
  Salon jest zamknięty w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.
  Salon zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu otwarcia.
  Istnieje możliwość dopasowania godziny wizyty na życzenie Klienta.
 • Salon oferuje kompleksowe usługi manicure i pedicure.
 • Realizacja usługi w Salonie VVeNa_nails poprzedzona musi być wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi oraz  złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki (patrz też rozdział DANE OSOBOWE – punkty 28-30).

REZERWACJE

 • Rezerwacja na wizytę może być dokonana online (za pośrednictwem strony www, fanpage lub telefonicznie pod numerem tel. +48517751821).
 • Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, za pomocą sms lub telefonicznie w rozmowie z pracownikiem Salonu.
 • Klienci proszeni są o punktualne przybycie na umówiony zabieg.
 • W przypadku spóźnienia Klienta Salon zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
 • W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika Salonu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 • Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Salonu sytuacji, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

CENNIK I PŁATNOŚCI

 • Ceny usług w Salonie podane są w cenniku dostępnym w salonie oraz na fanpage pod adresem: https://www.facebook.com/VVeNa_nails-103344675057655/
 • Ceny zawarte w cenniku i na fanpage nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i Salon zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
 • Promocje i rabaty oferowane Klientom Salonu nie łączą się.
 • Za usługi świadczone w Salonie, Klienci mogą dokonywać płatności wyłącznie gotówką.

ZABIEGI W SALONIE

 • Do zabiegów w Salonie wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: pilniczki, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 • Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 • Każdy Klient, który ma mieć wykonany zabieg kosmetyczny musi zostać zaznajomiony z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu.
 • Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego.
 • Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 • W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 • W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

 • Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w trzech sytuacjach:
  a. gdy występują przeciwwskazania do wykonania zabiegu, omówione we wcześniejszych punktach regulaminu
  b. gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia salonu
  c. gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny zarówno w stosunku do pracowników, jak i obecnych w salonie innych Klientów.

REKLAMACJE

 • Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować osobiście w salonie lub telefonicznie pod numer telefonu +48512206739.
 • Wszystkie reklamacje są rozpatrywane na bieżąco. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 3 dni robocze od otrzymania przez Salon zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska, 10-699 Olsztyn, ul. Dorantta 22 lok. 14, NIP 739-288-99-33 prowadząca Salon manicure pod nazwą „VVeNa_nails”.
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie pisemnej zgody udzielonej w Salonie zgodnie z zasadami określonymi w RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.).
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora opisane są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie https://www.abi.olsztyn.pl/regulamin/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 • Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu „VVeNa_nails”.
 • Salon „VVeNa_nails” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021r.