§ 1. 

 1. Administratorem danych osobowych jest podmiot, którego dotyczy zgłoszenie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę lub wniosek, przesłane za pomocą formularza dostępnego na stronie https://idpo.pl/ lub pocztą elektroniczną na adres: kontaktidpo.pl.
 3. Podmiotem przetwarzającym – w zakresie obsługi portalu iDPO.pl jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933 REGON 366074644, z siedzibą przy ulicy dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14; 10-699 Olsztyn.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe (np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej) są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
 5. Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie administratora danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia skargo do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim (odbiorcom), takim jak: firmy informatyczne zapewniające hosting serwerów, biuro rachunkowe, kancelaria prawna. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych stosownie do przeprowadzonej analizy ryzyka.
 8. Firma wykorzystuje technologię cookies. Pliki cookie służą rejestracji aktywności użytkownika online i ułatwiają korzystanie z witryny. Nie są ona wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych o Użytkownikach serwisu i nie pozwalają na ich identyfikację. Cookies są również nieszkodliwe dla komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu serwisu.

§ 2.

 1. Pytanie, wniosek, skargę lub inną sprawę dotyczącą ochrony danych osobowych, zwaną dalej “zgłoszeniem” przekazuje się za pośrednictwem udostępnionego systemu ITS (issue tracking system) pod adresem: https://idpo.pl/.
 2. Zgłoszenie można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontaktidpo.pl.
 3. W celu otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie, niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu) oraz danych identyfikujących administratora danych (nazwę i numer REGON lub NIP).
 4. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania osoby, której dane przetwarzane są przez administratora danych, powiadamia się o tym fakcie zgłaszającego na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
 5. Udzielanie odpowiedzi następuje w kolejności zgłoszeń. Czas odpowiedzi nie wynosi dłużej niż 48 godzin (w dni powszednie).
 6. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 30 dni. Informację o wydłużeniu terminu odpowiedzi przesyła się zgłaszającemu na wskazany adres email, wraz z podaniem przyczyny wydłużenia terminu odpowiedzi.
 7. Dopuszcza się przesyłanie dodatkowych informacji w zakresie dotyczącym zgłoszenia, posługując się unikalnym, sześciocyfrowym identyfikatorem zgłoszenia rozpoczynającym się symbolem #.

§ 3.  

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy wewnętrzne dotyczące ochrony danych osobowych przyjęte przez administratora danych.