Ochrona danych osobowych

Nasza oferta to kompleksowe zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Od szkolenia wstępnego i okresowego, audyt zerowy, poprzez przygotowanie wymaganej ustawą dokumentacji, prowadzenie rejestrów i ewidencji, aż do przygotowania sprawozdania dla GIODO.  W zakresie dostosowania przepisów wewnętrznych do wymogów rozporządzenia zapewniamy identyfikację i ewidencję procesów przetwarzania, powierzania, upoważniania danych, poprzez stałą analizę ryzyk i zarządzanie nim zgodnie z normami ISO 27000 oraz ISO 31000, na prowadzeniu punktu kontaktowego inspektora ochrony danych kończąc.

Posiadamy wymaganą ustawą i rozporządzeniem wiedzę, kierunkowe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas służby i pracy w jednostkach administracji rządowej, placówkach oświatowych, służbie zdrowia oraz dużych firmach prywatnych.

W Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim jesteśmy pierwszą grupą zewnętrznych administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy zawodowo zajmują się ochroną danych osobowych. Nasze usługi świadczymy profesjonalnie (co jednak nie przekłada się na ich cenę), mając na względzie obopólne zadowolenie.

Cenimy sobie możliwość osobistego spotkania i przedstawienia nie tylko swojej oferty, ale przede wszystkim siebie. Ze względu na rodzaj świadczonych usług wzajemne poznanie jest niezbędne, by umożliwić długotrwałą współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.

u.o.d.o.

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 1 stycznia 2015r. umożliwia każdemu Administratorowi Danych Osobowych (ADO) ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej dzięki przekazaniu odpowiedzialności za Ochronę Danych Osobowych (ODO) zewnętrznemu Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Poniżej najważniejsze zalety takiego rozwiązania:

 • ABI posiada wykształcenie kierunkowe, ukończone kursy, warsztaty oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie ODO;
 • ABI ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • ABI nie był karany czy to za przestępstwo umyślne, czy nieumyślne;
 • ABI wpisany do rejestru prowadzonego przez GIODO;
 • Kontrole ODO przeprowadza ABI na wniosek GIODO, a nie inspektorzy GIODO;
 • Zbiory rejestruje ABI, nie trzeba ich rejestrować w GIODO;
 • ABI odpowiada za zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ODO;
 • ABI zapewnia skuteczne szkolenia.

RODO

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych może wyznaczyć inspektora ochrony danych. W niektórych przypadkach będzie to wymóg określony prawem, w pozostałych uprawnienie. Zalety naszej oferty:

 • DPO (inspektor ochrony danych – data protection officer) posiada wieloletnie doświadczenie w podmiotach publicznych, samorządowych oraz firmach i korporacjach prywatnych;
 • DPO posiada wyższe wykształcenie kierunkowe w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Zapewniamy 24 obsługę punktu kontaktowego przez dedykowanego DPO;
 • Stosujemy zasady określone w normach grupy ISO 27000 oraz ISO 31000;
 • Zapewniamy ochronę procesów po przeprowadzeniu analizy ryzyka zgodnie z modelem COSO.