Stowarzyszenie Twoje dane

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Twoje Dane rozpoczęło działalność 25 stycznia 2023 r.

Stowarzyszenie Twoje dane 1

Cele Stowarzyszenia:

  1. rozwój świadomości osób, których dane dotyczą, na temat ochrony danych osobowych;
  2. ochrona praw i wolności osób, których dane dotyczą;
  3. monitorowanie przestrzegania przepisów ochrony danych przez podmioty do tego zobowiązane.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • prowadzenie bezpłatnych szkoleń, webinariów i innych form podnoszenia wiedzy i świadomości osób, których dane dotyczą, na temat obowiązującego prawa i przysługujących praw na jego mocy;
  • wnoszenie w imieniu osób, których dane dotyczą, skarg oraz wykonywanie w ich imieniu praw, o których mowa w art. 77, 78 i 79 RODO[1] oraz żądania w ich imieniu odszkodowania, o którym mowa w art. 82 RODO;
  • występowanie do podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych z pytaniami, wnioskami i żądaniami w imieniu osób, których dane dotyczą.

Swoje działania zaczynamy od spełnienia obietnicy przeprowadzenia szkoleń, które w ankiecie wskazaliście Państwo jako najbardziej Was interesujące. Webinaria planujemy prowadzić regularnie, raz w tygodniu, w środy w godz. 10:00-11:30. Szczegółowe informacje w kalendarzu.

Kalendarz wydarzeń

Okazało się jednak, że zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania i od kwietnia 2023 planujemy zwiększyć częstotliwość webinariów. Szczegóły na stronie kalendarza.

Jednocześnie umieszczamy Regulamin Stowarzyszenia, o który Państwo pytacie w swoich mailach.


Stowarzyszenie Twoje Dane

NIP: 7393979880

REGON: 524389475 

tel. +48 511793443

email: stowarzyszenietwojedane.olsztyn.pl; stowarzyszenietwojedane.org.pl

Reprezentacja Stowarzyszenia Twoje Dane

Tomasz Trzciałkowski – przedstawiciel


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.