Wdrażamy i nadzorujemy kompleksowe systemy ochrony danych osobowych i nieosobowych. Pełnimy funkcję inspektora ochrony danych. W najniższej cenie na rynku zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług.

 1. Outsourcing funkcji inspektora ochrony danych i osoby zastępującej.
 2. Audyty podmiotów przetwarzających.
 3. Aplikacja do obsługi zadań inspektora ochrony danych.
 4. Kompletny system ochrony danych (kodeks postępowania + polityki ochrony danych).
 5. Całodobowy punkt kontaktowy inspektora ochrony danych obsługiwany przez wykwalifikowany zespół.
 6. Wdrażamy RODO oraz Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z 14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej.
 7. Transgraniczne przekazywanie danych
 8. Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych.
 9. Pełnimy funkcję przedstawiciela administratorów i podmiotów przetwarzających, które nie posiadają siedziby w EOG (art. 27 RODO)

Pomagamy osobom fizycznym w dochodzeniu swoich praw (odszkodowanie, zadośćuczynienie).


Zapewniamy ochronę sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem.

 1. Audyty sieci, systemów operacyjnych i aplikacji (w tym testy penetracyjne).
 2. Opracowanie polityk bezpieczeństwa i SZBI (zgodnie z normami gruby ISO 27000).
 3. Nadzorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (Pełnomocnik ds. SZBI).

Koordynujemy problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zapewniamy wdrożenie standardów i wytycznych Ministra Finansów.

 1. Opracowujemy i wdrażamy skuteczny system zarządzania ryzykiem, zgodnie z interpretacjami Najwyższej Izby Kontroli oraz Ministerstwa Finansów.
 2. Wdrażamy i obsługujemy system zarządzania ciągłością działania (BCMS) w oparciu o normy ISO 22301 i ISO 27031.
 3. Zapewniamy dedykowaną aplikację (iDPO) pozwalającą na stały nadzór nad system kontroli zarządczej:
 • plan działalności
 • identyfikacja ryzyka
 • kwestionariusze analizy ryzyka
 • rejestr ryzyka
 • kwartalne raporty z zarządzania ryzykiem
 • sprawozdanie z wykonaniu planu
 • samoocena jednostki
 • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Nadzorujemy archiwa i składnice akt. Opracowujemy i wdrażamy normatywy kancelaryjne. Zapewniamy kompleksowe porządkowanie dokumentacji aktowej w ramach jednego lub więcej zespołów archiwalnych, począwszy od:

 1. Studiów wstępnych.
 2. Rozpoznanie przynależności zespołowej.
 3. Segregację dokumentów.
 4. Kwalifikację.
 5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 6. Wydzielenie materiałów archiwalnych.
 7. Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych do archiwum państwowego zgodnie z zasadą pertynencji terytorialnej.

Oferujemy szkolenia stacjonarne (zamknięte i otwarte) oraz elearningowe (webinaria na żywo, na żądanie) z zakresu:

 • bezpieczeństwa informacji,
 • kontroli zarządczej,
 • archiwistyki,
 • informacji publicznej,
 • cyberbezpieczeństwa.

Szkolenia zamknięte organizujemy w siedzibie zamawiającego w godzinach 7.00 – 20.00; 6 dni w tygodniu (oprócz niedziel i świąt).


Wykonujemy zadania podmiotu zewnętrznego przyjmującego zgłoszenia naruszeń oraz prowadzimy działania następcze:

 • szkolenia personelu,
 • opracowanie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych oraz procedur zgłoszeń zewnętrznych,
 • dedykowana infolinia telefoniczna,
 • zgłoszenia przyjmowane pocztą elektroniczną i przez system informatyczny (formularz internetowy),
 • organizowanie spotkań z sygnalistami,
 • obsługa zgłoszeń (postępowanie wyjaśniające, przygotowywanie zgłoszeń organowi centralnemu),
 • zgodność z dyrektywą 2019/1937, ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz z RODO