Promocja "wiosna 2021" 1

Szczegółowy zakres działań inspektora ochrony danych

 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora, pracowników administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie;
 2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków poprzez:
  1. wstępne i okresowe szkolenie personelu administratora uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
  2. inicjowanie oraz przeprowadzanie audytów powiązanym z monitorowaniem przestrzegania RODO;
  3. przeprowadzanie na polecenie administratora inspekcji i audytów podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora;
 3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowania jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 4. Współpraca z organem nadzorczym oraz uczestniczenia w kontrolach prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych – na podstawie odrębnie udzielonego przez administratora pełnomocnictwa;
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO;
 7. Przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka związanego z operacjami przetwarzania;
 8. Opiniowanie procedur, polityk ochrony danych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO i zapisów kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40 ust. 2 RODO, do których przestrzegania zobowiązał się administrator;
 9. Zapewnienie administratorowi dostępu do platformy webowej iDPO, przeznaczonej do prowadzenia w formie cyfrowej oraz do wykonywania wydruków następujących dokumentów:
  1. Rejestru czynności przetwarzania – art. 30 ust. 1 RODO;
  2. Rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania – art. 30 ust. 2 RODO;
  3. Analiz ryzyka;
  4. Ocen skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych;
  5. Oświadczeń o zachowaniu tajemnicy;
  6. Upoważnień do przetwarzania danych;
  7. Ewidencji udostępniania danych;
  8. Wykazu umów powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO);
  9. Wykazu umów poufności NDA;
  10. Rejestru zagrożeń / naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych;
  11. Katalogu zidentyfikowanych zagrożeń / incydentów naruszenia przepisów ochrony danych osobowych;
  12. Wykazu zbiorów danych osobowych / procesów przetwarzania;
  13. Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych;
  14. Wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń – obszar przetwarzania;
  15. Rejestru realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  16. Wykazu dodatkowych polityk ochrony danych.

Czynności powyższe inspektor ochrony danych wykonuje:

 1. za pośrednictwem:
  1. infolinii (od pn.-pt. w godz. 8.00-18.00 oraz w sob. w godz. 9.00-14.00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy);
  2. platformy ITS;
  3. poczty elektronicznej (z gwarancją otrzymania  odpowiedzi w czasie do 24 godzin);
 2. w siedzibie administratora.

Promocja "wiosna 2021" 2
Promocja "wiosna 2021" 3

Stały koszt miesięczny, jedyne 100 zł netto, w który wliczona jest 1 godzina doradztwa prawnego gratis! Stawka godzinowa już od 29 zł netto!

Szczegóły oferty pod numerem +48 512-206-739, email: kontaktabi.olsztyn.pl

Zapraszamy!