§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska z siedzibą w Olsztynie (dalej: abi.olsztyn.pl, Usługodawca) ustala niniejszy Regulamin korzystania ze szkoleń online, zwany dalej Regulaminem i  zobowiązuje się  do jego przestrzegania.
 2. Niniejszy Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska, w postaci szkoleń za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego na stronie internetowej: https://idpo.pl/, na kanale YouTube lub za pośrednictwem innej dedykowanej platformy szkoleniowej udostępnianej przez Usługodawcę zwanych dalej Serwisem, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska.
 5. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
 6. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem, a abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska oraz na podstawie Regulaminu.
 7. abi.olsztyn.pl może odmówić bezpłatnego świadczenia usług szkoleniowych w przypadku powzięcia informacji o nierzetelności Użytkownika lub Uczestnika, a także w przypadkach, kiedy Użytkownik lub Uczestnik działa na niekorzyść abi.olsztyn.pl.

 § 2. Definicje

 1. abi.olsztyn.pl – abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska z siedzibą w Olsztynie, ul. Dr. St. Dorantta 22/14, 10-699 Olsztyn, NIP: 739-288-99-33, e-mail: kontaktabi.olsztyn.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z abi.olsztyn.pl umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z platformy e-learningowej oraz webinaryjnej abi.olsztyn.pl.
 4. Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna, zawierająca umowę o świadczenie Usługi szkolenia e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia e-learning.
 5. Usługi – usługi świadczone przez abi.olsztyn.pl na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 6. Usługi elektroniczne – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez abi.olsztyn.pl na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
 7. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem https://idpo.pl/ lub inna dedykowana platforma umożliwiająca świadczenie Usługi.
 8. Informacja handlowa  każda informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku abi.olsztyn.pl, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez abi.olsztyn.pl.

 § 3. Zakres świadczonych usług

 1. abi.olsztyn.pl świadczy Usługi elektroniczne, w szczególności polegające na możliwości uczestnictwa w szkoleniach e-learning, webinariach, spotkaniach online (szkoleniach on-line).
 2. Korzystanie z wszystkich Usług wymaga zarejestrowania konta w Serwisie lub rejestracji na wybrane szkolenie/webinarium.
 3. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez abi.olsztyn.pl. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług elektronicznych.
 4. Oferta świadczenia Usług elektronicznych może być rozszerzona w porozumieniu z Użytkownikami.

§ 4. Zawarcie umowy i zakres usługi e-learning

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania potwierdzenia przez abi.olsztyn.pl zgłoszenia Uczestnika szkolenia przesłanego w formie:
  1. Formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego szkolenia.
  2. Zgłoszenia wysłanego w treści wiadomości email.
  3. Zamówienia ustnego złożonego osobiście lub telefonicznie.
 2. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Użytkownikowi pliku (plików) zawierającego szkolenie (dalej: plik/i szkolenia) lub linku do szkolenia (dalej: link) w postaci medium strumieniowego (dalej: stream) na temat wybrany przez Użytkownika z oferty abi.olsztyn.pl.
 3. W ramach umowy Użytkownik otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną administracyjnie za wybrane szkolenie e-learning, na zasadach opisanych w charakterystyce szkolenia.
 4. Udostępnienie pliku szkolenia lub linku do szkolenia może nastąpić bez możliwości utrwalenia go przez Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności na wskazane konto bankowe, po otrzymaniu od abi.olsztyn.pl wiadomości e-mail na adres podany w formularzu lub na stronie WWW, o konieczności dokonania opłacenia szkolenia.
 6. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym abi.olsztyn.pl rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Użytkownika.
 7. Udostępnienie pliku szkolenia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku abi.olsztyn.pl.
 8. Cena szkolenia nie obejmuje podatku VAT. W przypadku korzystania z przedmiotowego zwolnienia z VAT należy złożyć stosowne oświadczenie.
 9. Zapisy § 4 ust. 5-8 oraz § 5 nie dotyczą wydarzeń (webinariów, szkoleń online) oznaczonych jako bezpłatne.

 § 5. Zasady dokonywania płatności

 1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty abi.olsztyn.pl określa w Serwisie, formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty.
 2. Opłat za świadczone Usługi wpłat należy dokonywać na konto wskazane w umowie, informacji płatniczej lub fakturze.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać dane identyfikacyjne Użytkownika podane w formularzu zgłoszeniowym ewentualnie podając datę i tytuł szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik zobowiązuje się do pokrycia całości kosztów szkolenia.

 § 6. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Użytkownicy powinni dysponować:

1) urządzeniem posiadający dostęp do sieci Internet;

2) przeglądarką Internet Explorer wersja 9.0 lub wyższą, Chrome 31, Firefox 38, Safari 8, Opera 31, iOS Safari 7.1, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach wymaganym do obsługi platformy;

3) przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą.

4) do obsługi kursu w formacie Flash wymagany jest Adobe Flash Player 10.3 i późniejsze oraz jedna z następujących przeglądarek: Windows: Internet Explorer 8 and późniejsza, Microsoft Edge (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) Mac: Safari 7 i późniejsze, Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (ostatnia wersja). Do obsługi kursu w HTML5 (urządzenia mobilne) – Windows: Google Chrome (najnowsza wersja) Mac: Safari 7 lub późniejsza, Google Chrome (najnowsza wersja) Mobile: Safari w Apple iOS 7 i późniejsze, Google Chrome (najnowsza wersja) w Android OS 4.1 i późniejsze.

5) kamerą internetową (webinaria/spotkania on-line);

6) mikrofonem lub zestawem słuchawkowym (webinaria/spotkania on-line);

 1. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania i prawidłowej obsługi Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

§ 7. Określenie praw i obowiązków stron

 1. abi.olsztyn.pl zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez abi.olsztyn.pl dla danej usługi.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika oraz uczestnika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy abi.olsztyn.pl.
 4. abi.olsztyn.pl zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki szkoleń i inne materiały udostępniane Uczestnikom szkoleń e-learning objęte są prawem autorskim. Użytkownik lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 5. abi.olsztyn.pl uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Użytkownikowi lub uczestnikowi szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi e-learning.
 6. Na życzenie Użytkownika zostaje wystawiona przez abi.olsztyn.pl faktura VAT, która zostanie wysłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w w zgłoszeniu email.
 7. abi.olsztyn.pl zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 8. abi.olsztyn.pl zastrzega, że Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane, jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika szkolenia.
 10. abi.olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usług przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

4) za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

 1. abi.olsztyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż https://idpo.pl/, kanał YouTube prowadzony przez abi.olsztyn.pl, do których linki umieszczono w Serwisie.
 2. abi.olsztyn.pl zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, a o zmianach poinformuje Użytkowników drogą e-mail oraz w Regulaminie, jeżeli zmiany miałyby wpływ na treść niniejszego Regulaminu.
 3. abi.olsztyn.pl ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność za zgodność świadczonej Usługi z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43h i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 § 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933 REGON 366074644, z siedzibą przy ulicy dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14; 10-699 Olsztyn, zwany dalej abi.olsztyn.pl.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 4 ust. 1, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 3. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi e-learning, abi.olsztyn.pl jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi e-learning w celu prawidłowej realizacji usługi e-learning. Na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, w trybie art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator danych może przetwarzać dane osobowe również dla celów reklamy, w tym przekazywania informacji handlowej.
 4. W przypadku uzyskania przez abi.olsztyn.pl wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, abi.olsztyn.pl może przetwarzać dane osobowe Uczestnika szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń.
 5. abi.olsztyn.pl może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1) imię i nazwisko Uczestnika szkolenia,
  2) numer NIP / PESEL,
  3) adres zamieszkania lub pobytu,
  4) adres do korespondencji,
  5) adres poczty elektronicznej,
  6) numer telefonu.
 6. Udostępniając formularz rejestracyjny Użytkownik określa dane osobowe Uczestnika szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia Usługi przez abi.olsztyn.pl.
 7. abi.olsztyn.pl może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika szkolenia z usługi e-learning (dane eksploatacyjno-techniczne):
  1) oznaczenia identyfikujące Uczestnika szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
  2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik szkolenia,
  3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi e-learning,
 8. abi.olsztyn.pl jako administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i Uczestników szkolenia. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 10. abi.olsztyn.pl może, na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkolenia innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, dostarczającym platformę webinaryjną, obsługę księgową i prawną związaną ze świadczoną uczestnikowi usługą.
 11. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.
 12. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 13. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika administratora. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.
 14. Wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO należy kierować do powołanego inspektora ochrony danych:

Tomasz Trzciałkowski
infolinia: +48511793443
email: kontaktidpo.pl
www: https://idpo.pl/kontakt

 § 9. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz postępowanie reklamacyjne

 1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki plik (pliki) szkolenia został udostępniony Użytkownikowi przez abi.olsztyn.pl.
 2. Reklamacje usług Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres abi.olsztyn.pl, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Użytkownika.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez abi.olsztyn.pl. O decyzji abi.olsztyn.pl Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 10. Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 1. Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z abi.olsztyn.pl, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres abi.olsztyn.pl, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane abi.olsztyn.pl na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia przez Użytkownika od umowy o świadczenie Usługi odpłatnej, po dokonaniu płatności, abi.olsztyn.pl zwraca Użytkownikowi całą opłatę.
 4. Użytkownik opłacający Usługę e-learning przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny nie przysługuje, jeżeli abi.olsztyn.pl wykonało w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez abi.olsztyn.pl utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

 § 11. Postanowienia końcowe

 1. abi.olsztyn.pl ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez abi.olsztyn.pl.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu oraz przesłanie na adres poczty elektronicznej, aktywnych kont Użytkowników Serwisu.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do abi.olsztyn.pl, Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku.