Konkurs 4 wakacje z RODO 1

Zapraszamy do udziału w konkursie. Na najciekawsze hasła czekają wakacyjne nagrody!

Donator konkursu:

Konkurs 4 wakacje z RODO 2

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933, REGON 366074644 ul. Dr. St. Dorantta 22/14, 10-699 Olsztyn, tel. +48512206739 email: kontaktabi.olsztyn.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs trwa od 20.06.2022r. do 31.07.2022r.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych.
 6. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają warunków, o których mowa w ust 5.

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu Konkursu.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu trzech Laureatów Konkursu tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu wykażą się kreatywnością i stworzą najciekawsze, autorskie, premierowe, niepublikowane wcześniej hasło reklamowe, wolne od wad prawnych (hasła reklamowe), które nie narusza praw osób trzecich oraz promujące czwarty rok obowiązywania przepisów RODO.
 3. Uczestnikami Konkursu stają się osoby fizyczne lub osoby reprezentujące przedsiębiorców i osoby prawne, które prześlą na hasło reklamowe, o którym mowa w ustępie poprzednim oraz zapiszą się na listę odbiorców newslettera, zgodnie z regulaminem.
 4. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: https://www.abi.olsztyn.pl/konkurs-4-wakacje-z-rodo/.
 5. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę hasło, które zostało wyłonione jako pierwsze.
 6. Projekt hasła zgłoszony do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofany.

§ 3 Zasady wyłonienia Laureatów Konkursu i przyznania nagrody

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 2. Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą propozycję hasła reklamowego.
 3. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody specjalne dla Laureatów Konkursu.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 01.08.2022r. w siedzibie Organizatora.
 5. Laureat zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną lub mailową do dnia 02.08.2022r.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Laureata w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Laureata, a także potwierdzenia jego pełnoletności.
 7. Przed wydaniem Nagrody Laureat może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 8. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję, lub nie przyznania jej wcale.

§ 4 Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
  • I miejsce – deska SUP wartości 1800 zł;
  • II miejsce – aparat sportowy RICOH WG-70 wartości 1200 zł;
  • III miejsce – słuchawki Słuchawki Marshall Motif ANC wartości 700 zł.
 2. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

§ 5 Prawa autorskie

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą zgłoszenia hasła do Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Uczestnika Konkursu, praw autorskich do korzystania i rozporządzania hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z hasła w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika Konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
 3. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać hasła reklamowe każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do haseł, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać hasła w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł reklamowych autorom tych haseł reklamowych – Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 4. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła reklamowego zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych (ADO) jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933, REGON 366074644, z siedzibą przy ulicy dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14; 10-699 Olsztyn, tel. 512-206-739, email: kontaktabi.olsztyn.pl.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
 3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim (odbiorcom), takim jak: firmy informatyczne zapewniające hosting serwerów, biuro rachunkowe, kancelaria prawna. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych stosownie do przeprowadzonej analizy ryzyka. W związku z korzystaniem przez administratora danych z wtyczki “Lubię to”, dane osobowe mogą zostać przekazane operatorowi platformy Facebook.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, godziny pracy urzędu: 8.00–16.00, kancelariauodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000. Informacje kiedy można złożyć skargę dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż do dnia 30.07.2027r.
 8. Wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO należy kierować do powołanego inspektora ochrony danych: Tomasz Trzciałkowski, infolinia: +48511793443, email: kontaktidpo.pl, www: https://idpo.pl.
 9. Dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji po zakończeniu Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego pisemnie. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
 4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie WWW Organizatora oraz w jego siedzibie
 8. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 10. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

[data regulaminu: 2022-06-20]