Niniejszy Regulamin subskrypcji newsletter określa zasady i warunki świadczenia przez abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska z siedzibą w Olsztynie nieodpłatnej usługi “Newsletter” drogą elektroniczną.

§ 1

„Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez abi.olsztyn.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newsletteru zawierającego informacje o usługach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Usługa świadczona jest przez:

abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14, NIP 7392889933 (zwana dalej również jako: “abi.olsztyn.pl, Usługodawca”).

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji, 10-699 Olsztyn, ul. Dorantta 22 lok. 14.

Adres poczty elektronicznej: kontaktabi.olsztyn.pl.

Numer telefonu: +48 511 793 443, czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

§ 3

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi “Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

§ 4

Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: “Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: “Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie abi.olsztyn.pl, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newsletteru.

§ 5

Dla korzystania z usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

§ 6

Usługa “Newsletter” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: www.abi.olsztyn.pl.

§ 7

W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

1. Wypełnić prawidłowo formularz:

a) w pole o nazwie “email” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newsletteru. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.

b) wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

c) Użytkownik dobrowolnie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych przez abi.olsztyn.pl.

d) kliknąć na przycisk “Zapisz się”. Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi “Newsletter”.

e) Kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi “Newsletter”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi “Newsletter”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez abi.olsztyn.pl treści kolejnych edycji usługi “Newsletter”.

§ 8

Usługodawca przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie, RODO) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są na stronie: https://www.abi.olsztyn.pl/regulamin/.

§ 9

Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu zarejestrowania się Użytkownika do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub wypowiedzenia Usługi przez abi.olsztyn.pl.

§ 10

Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi “Newsletter”. Subskrypcję można anulować, klikając na link “Rezygnacja” znajdujący się w stopce każdego z przesłanych listów elektronicznych.

§ 11

Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez abi.olsztyn.pl wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

§ 12

Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w paragrafie 11 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

§ 13

abi.olsztyn.pl może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, jeśli Usługobiorca korzysta z treści Newsletteru w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszając prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu, a także przyjęte w tym zakresie zwyczajów i zasadami współżycia społecznego.

§ 14

Usunięcie konta pocztowego Użytkownika i danych osobowych z bazy adresowej Newsletteru następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 15

Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez abi.olsztyn.pl za pośrednictwem Newsletteru reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.

§ 16

Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

§ 17

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., udostępnianych przez abi.olsztyn.pl lub partnerów abi.olsztyn.pl, w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują abi.olsztyn.pl lub partnerom abi.olsztyn.pl. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata.

§ 18

abi.olsztyn.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej https://www.abi.olsztyn.pl/regulamin-subskrypcji-newslettera/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie https://www.abi.olsztyn.pl/regulamin-subskrypcji-newslettera/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

§ 19

O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newsletteru, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

§ 20

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach. Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

§ 21

Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://www.abi.olsztyn.pl/regulamin-subskrypcji-newslettera/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi “Newsletter” następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

§ 22

Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 23

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 24

Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów dostępne są w Regulaminie pod adresem: https://www.abi.olsztyn.pl/regulamin/elearning/.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 roku.