Wakacyjne absurdy RODO


Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933, REGON 366074644 ul. Dr. St. Dorantta 22/14, 10-699 Olsztyn, tel. +48512206739 email: kontaktabi.olsztyn.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs trwa od 15.07.2023 r. do 31.08.2023 r.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń z nim związanych.
 6. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają warunków, o których mowa w ust 5.

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Organizatora, członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu Konkursu.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu trzech Laureatów Konkursu tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu wykażą się spostrzegawczością, wykonają i prześlą zdjęcie związane z nieprawidłowym i niezgodnym z celem stosowaniem przepisów RODO. Praca nie może naruszać praw osób trzecich.
 3. Uczestnikami Konkursu stają się osoby fizyczne lub osoby reprezentujące przedsiębiorców i osoby prawne, które prześlą zdjęcie, o którym mowa w ustępie poprzednim oraz zapiszą się na listę odbiorców newsletteru, zgodnie z regulaminem.
 4. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie wyłącznie poprzez przesłanie pracy na adres: konkursabi.olsztyn.pl.
 5. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne zdjęcia, Organizator podejmuje ostateczną decyzję, która praca weźmie udział w Konkursie.
 6. Zdjęcie zgłoszone do udziału w Konkursie nie może być z niego wycofany.

§ 3 Zasady wyłonienia Laureatów Konkursu i przyznania nagrody

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 2. Komisja Konkursowa wybierze trzy najciekawsze zdjęcia, z których subskrybenci newsletteru wyłonią Laureatów Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody specjalne dla Laureatów Konkursu.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 30.09.2023 r. na stronie Organizatora.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Laureata w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Laureata, a także potwierdzenia jego pełnoletności.
 6. Przed wydaniem Nagrody Laureat może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.
 7. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję lub nie przyznania jej wcale.

§ 4 Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
  • I miejsce – laptop 14″, Windows 11 PRO o wartości 2000 zł;
  • II miejsce – smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 5 Pro 45mm o wartości 1200 zł;
  • III miejsce – słuchawki dokanałowe SAMSUNG Galaxy Buds 2 o wartości 500 zł.
 2. Nagroda nie podlega zwrotowi lub wymianie, w szczególności na środki pieniężne.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

§ 5 Prawa autorskie

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Uczestnika Konkursu, praw autorskich do korzystania i rozporządzania zdjęciem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika Konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
 3. W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać zdjęcie każdą techniką – w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do zdjęć, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać zdjęcia w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich zdjęć autorom tych prac – Laureatom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 4. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do zdjęcia zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorowi procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych (ADO) jest abi.olsztyn.pl Bezpieczeństwo Informacji Joanna Trzciałkowska NIP 7392889933, REGON 366074644, z siedzibą przy ulicy dr. Stanisława Dorantta 22 lok. 14; 10-699 Olsztyn, tel. 512-206-739, email: kontaktabi.olsztyn.pl.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tylko i wyłącznie do celów niniejszego Konkursu, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.
 3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim (odbiorcom), takim jak: firmy informatyczne zapewniające hosting serwerów, biuro rachunkowe, kancelaria prawna. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych stosownie do przeprowadzonej analizy ryzyka. W związku z korzystaniem przez administratora danych z wtyczki “Lubię to”, dane osobowe mogą zostać przekazane operatorowi platformy Facebook.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, godziny pracy urzędu: 8.00–16.00, kancelariauodo.gov.pl, infolinia: 606-950-000. Informacje, kiedy można złożyć skargę dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane do czasu jej cofnięcia, jednak nie dłużej niż do dnia 30.10.2028 r.
 8. Wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw osób, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO należy kierować do powołanego inspektora ochrony danych: Tomasz Trzciałkowski, infolinia: +48511793443, email: kontaktidpo.pl, www: https://idpo.pl.
 9. Dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji po zakończeniu Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres jego siedziby, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego pisemnie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku, gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
 4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie WWW Organizatora oraz w jego siedzibie
 8. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 10. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

[data regulaminu: 2023-07-12]